ناشر: ذهن آویز ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
اصول روانکاری ، وزارت صنایع و معادن
موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
25,000
عیب یابی سیستم های نیوماتیک ، وزارت صنایع و معادن
موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
25,000
سیستم های لوله کشی ، وزارت صنایع و معادن
موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
25,000
عیب یابی سیستم های هیدرولیک،وزارت صنایع و معادن
موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن
25,000
کنترل موثر منابع نگهداری و تعمیرات ، وزارت معادن و فلزات
موسسه آموزشی پژوهشی وزارت معادن و فلزات
15,000