ناشر: زعیم ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
واژگان کالبدشناسی(فارسی-انگلیسی)،مروتی شریف آبادی،زعیم
مجید مروتی شریف آباد؛ الهام صالحی
90,000
تقارن مولکولی و نظریه گروه ، وینسنت ، رضایی
آلن وینسنت؛ بهروز رضایی
15,000