ناشر: سپاهان ، تهران
تعداد عنوان ها: 21
مکانیک مهندسی استاتیک ، مریام ، محجوب مقدس ، ویرایش 6
سعید محجوب مقدس؛ جی. ال. مریام؛ ال. جی. کریگ
100,000
مقاومت مصالح ، جانسون ، اسکویی ، ویرایش 5
علیرضا نداف اسکویی؛ فردیناند پی. بیر؛ ئی. راسل جانسون؛ محمدرضا امام؛ جان تی. دوولف؛ عسگر آجودانی؛ دیوید اف. مازورک
120,000
متمم مقاومت مصالح جلد1 ، جانسون ، آجودانی ، ویرایش 5
عسگر آجودانی؛ فردیناند پی. بیر؛ ئی. جانسون؛ جان تی. دوولف؛ دیوید اف. مازورک
100,000
متمم مقاومت مصالح جلد2 ، جانسون ، آجودانی ، ویرایش 5
عسگر آجودانی؛ فردیناند پی. بیر؛ ئی راسل جانسون؛ جان تی. دوولف؛ دیوید اف. مازورگ
100,000
مکانیک مهندسی مکانیک دینامیک ، مریام ، محجوب مقدس ، ویرایش 6
سعید محجوب مقدس؛ جی. ال. مریام؛ ال. جی. کریگ
120,000
متمم مکانیک سیالات استریتر جلد 2، خداکرمی ، ویرایش9
بهزاد خداکرمی؛ استریتر ؛ وایلی؛ بدفورد
15,000
متمم مکانیک سیالات استریتر جلد 1، خداکرمی ، ویرایش 9
بهزاد خداکرمی؛ استریتر ؛ وایلی؛ بدفورد
85,000
متمم ماشینهای الکتریکی ج 1 پ . س . سن ، اردبیلی
حبیب الله رواقی اردبیلی؛ هلمان آذیش؛ پیمان منصور حسینی
40,000
دینامیک ویرایش 5 ، مریام
جی . ال . مریام؛ سعید محجوب مقدس؛ ال . جی . کریگ
80,000