ناشر: انستیتو تحقیقات تغذیه ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
ترکیبات سمی طبیعی در مواد غذایی ، داویدک ، قاضی زاده
یرژی داویدک؛ میترا قاضی زاده؛ نسرین حاجی سید جوادی؛ اقدس تسلیمی
35,000
چربیها و روغنها در تغذیه انسان ، زندی
پروین زندی؛ مجید کاراندیش؛ آرش رشیدی
11,000