ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
اثرات اتمسفر بر انتشار امواج الکترومغناطیسی ، مریجی
32500 ؛ حجت مریجی؛ محمد مرادزاده
50,000
مبانی آیرودینامیک بالگرد ، نیومن ، ناجی
جان سدان؛ مهدی ناجی؛ سیمون نیومن
53,000
فیزیک و فناوری CCD ، مجیدی
داود مجیدی؛ فرشاد ابراهیمی
45,000