ناشر: کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور
تعداد عنوان ها: 1
کتابخانه های مساجد ایران از آغاز تا کنون ، هاشمی
ابوالفضل هاشمی؛ عباس گیلوری
12,000