ناشر: قلمستان هنر ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
زئونوزهای نوپدید و بازپدید ، ذوقی
اسماعیل ذوقی؛ جلیل وند یوسفی؛ رامین حاجی خانی
30,000
پاتوژنز عفونتهای باکتریایی ، ذوقی
کارلتون ال . گیلز؛ اسماعیل ذوقی؛ چارلز او . توئن؛ جلیل وند یوسفی؛ رامین حاجی خانی
28,000