ناشر: صنایع هوا و فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
سازماندهی تحقیق و توسعه:ارزیابی تجربه های برتر،پرادوش،به آذین،هوافضا
پرادوش نات؛ فرید به آذین؛ جهانگیر جدی؛ ن.مرینالین
120,000
جنگ الکترونیک در مخابرات،آذربر،هوا فضا
علی آذربر؛ علیرضا جزی زاده کریمی
130,000
مرجع جامع ANSYS ، آدمی،صنایع هوا فضا
حجت الله آدمی؛ خورشید حمید زاده
78,000
اکچویتورهای هیدرولیکی سامانه های هدایت ، نجفی،صنایع هوا فضا
نیکلای سر گویچ گامینین؛ محمود نجفی؛ حسین قاسم نژاد؛ محمدسیفی شریف آبادی
45,000