ناشر: حدیث امروز ، قزوین
تعداد عنوان ها: 1
آموزش فعال و فراگیری هندسه تحلیلی و جبر خطی ، عزیزی
ناصر عزیزی؛ حمیدرضا رضازاده؛ علیرضا جابری
40,000