ناشر: دانشگاه آزاد ، گرمسار
تعداد عنوان ها: 12
راهنمای واکسیناسیون و تجویز داروهای ضد انگلی در حیوانات کوچک،خاکسار،د.آ.گرمسار
احسان خاکسار؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ سالومه شیرعلی
35,000
کنترل زیستی انگل ها،بهادری،د.آ.گرمسار
شاهرخ رنجبر بهادری؛ خداداد پیر علی خیرآبادی
35,000
بندپایان و بیماریهای ناشی از آنها،بهادری،د.آ.گرمسار
شاهرخ رنجبر بهادری؛ خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ بهار شمشادی
60,000
فیزیولوژِی جانوری ج 1 ، کلایی، دا آزاد گرمسار
سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی؛ رامش احمدی؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ پروین خدارحمی
50,000
اطلس تشریح و مورفولوژی گیاهی ، ایرانبخش،د.آ.گرمسار
علیرضا ایرانبخش؛ احمد مجد؛ مصطفی عبادی
15,000
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه ، منصوری
شیرزاد منصوری؛ حسین یونسی
25,000