ناشر: اترک ، تهران
تعداد عنوان ها: 19
تشریح مسائل مقاومت مصالح ج1،جانستون،محمدی،ویرایش6-5،اترک
علی رضا محمدی؛ بیرجانستون ؛ ولف مازورک
215,000
تحلیل غیرارتجاعی سازه ها با استفاده از نرم افزار SeismoStruct،علیرضایی،اترک
مهدی علیرضایی؛ وحید رستمی؛ محمدکاظم بحرانی؛ خسرو پیله وریان
80,000
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک ج1،و7،ون وایلن،راجی قاسمی،اترک
زونتاگ و پورگتاک؛ رضا راجی قاسمی؛ ون وایلن
280,000
آموزش تولید قارچ دکمه ای،حق شناس،صادق کسمایی،اترک
لیلا صادق کسمایی؛ امیرحق شناس
70,000
تشریح کامل مسائل مقدمه بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ج1،ون نس،رنجبر،و7،اترک
علی ناصر رنجبر؛ اسمیت ؛ علی رضا محمدی؛ ون نس؛ ابوت
190,000
تشریح مسائل انتقال گرما ج1،اینکروپرا،قاسمی،و5،اترک
فرانک پی اینکروپرا؛ حمید قاسمی؛ شکوفه خسروی زاده؛ دیوید پی.دویت؛ مهدی بقایی
290,000
طراحی لرزه ای سازه های فولادی با نرم افزارETABS،علیرضایی،اترک
مهدی علیرضایی؛ علی محمدی؛ کاظم بحرانی؛ محسن ایزدیار
250,000
تشریح مسائل انتقا جرم تریبال،و3،محمدی،اترک
رابرت تریبال؛ علی رضا محمدی
70,000
مجموعه تست کلیات بهداشت محیط،سالواتو،ززولی،صالحی،اترک
محمدعلی ززولی؛ سالواتو ؛ علی مشایخ صالحی
270,000
تشریح کامل مسائل مقدمه بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ج2،ون نس،رنجبر،و7،اترک
اسمیت ون نس ابوت؛ علی رضا محمدی؛ علی ناصر رنجبر
200,000
جادوی کورل ، اشرفی
مهدی اشرفی؛ وحید ولیئی
120,000