ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 761
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن بشیر؛ حسن ابوهنیه؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
مبانی مدیریت ریسک سیستمی ، غزالی ، د.امام صادق
امین غزالی؛ حامد تاجمیرریاحی
170,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
کارن ماسبرگر؛ الهام اکبری؛ زینب عبداللهی؛ کارولین تولبرت؛ رامانا مک نل
330,000
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
محمد مهدی محمودی؛ مایکل کالت؛ محمد صابر مرشد
300,000
شاخصی برای عدالت ، خاندوزی ،امام صادق
احسان خاندوزی؛ علی مصطفوی؛ حسین سرآبادانی
385,000
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
ترسا شاهین؛ علی اصغر سعدآبادی
550,000
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
تامین مالی جمعی سهام ، سعدآبادی ، د.امام صادق
ناتان رز؛ علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد
250,000
پایه های علم رجال عزیزی ،مطیعی ، امام صادق
سید مجتبی عزیزی؛ میثم مطیعی
150,000
قانون و جامعه ، بارکان ، غلامی ، د.امام صادق
علی غلامی؛ استیون ای بارکان
380,000
فناوری نرم تحول جهانی فناوری ، حمزه پور ، د.امام صادق
مهدی حمزه پور؛ جین زویینگ؛ علیرضا خطیبی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه