ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 761
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
پایه های علم رجال عزیزی ،مطیعی ، امام صادق
سید مجتبی عزیزی؛ میثم مطیعی
150,000
شاخصی برای عدالت ، خاندوزی ،امام صادق
احسان خاندوزی؛ علی مصطفوی؛ حسین سرآبادانی
385,000
تفکر هوشمندانه استفاده از تفکر انتقادی جهت بهبود محمودی امام صادق
مایکل کالت؛ محمد مهدی محمودی؛ محمد صابر مرشد
300,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن ابوهنیه؛ حسن بشیر؛ حسین میر فخرایی؛ محمدابورمان
300,000
مبانی مدیریت ریسک سیستمی ، غزالی ، د.امام صادق
امین غزالی؛ حامد تاجمیرریاحی
170,000
تامین مالی جمعی سهام ، سعدآبادی ، د.امام صادق
ناتان رز؛ علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد
250,000
شهروندی دیجیتال ، اینترنت ، جامعه و مشارکت ، اکبری ، د.امام صادق
الهام اکبری؛ کارن ماسبرگر؛ زینب عبداللهی؛ کارولین تولبرت؛ رامانا مک نل
330,000
مقدمه ای بر کارآفرینی اجتماعی ، شاهین ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ ترسا شاهین
550,000
فناوری نرم تحول جهانی فناوری ، حمزه پور ، د.امام صادق
جین زویینگ؛ مهدی حمزه پور؛ علیرضا خطیبی
300,000
نوآوری اجتماعی ، راه حل هایی برای آینده پایدار ، سعدآبادی ، د.امام صادق
توماس آزبورگ؛ علی اصغر سعدآبادی؛ رنه شمید پیتر
300,000 210,000
قانون و جامعه ، بارکان ، غلامی ، د.امام صادق
علی غلامی؛ استیون ای بارکان
380,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه