ناشر: راهی ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
رایانه کار درجه 2 ICDLXP ، خلیق
غلامرضا خلیق
65,000
کاربر رایانه جلد دوم ، خلیق
غلامرضا خلیق
60,000
رایانه کار اینترنت ، خلیق
غلامرضا خلیق
14,000