ناشر: حاجی طلائی ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
فراگیری شیمی آلی به روش پرسش و پاسخ ، اسدیان
فرح اسدیان؛ فریده بندرچیان
65,000
راهنمای شیمی تجزیه دستگاهی (اسکوگ) ، بندرچیان
فریده بندرچیان؛ فیروزه منوچهری؛ فرح اسدیان
50,000