ناشر: بسیج دانشجویی ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
پرورش طیور به زبان ساده ، جولیان ، رضایی
ریچارد ج . جولیان؛ منصور رضایی؛ حسین شاهسوارانی
10,000
کشت بافت گیاهی،تاجی،معینی
اکرم م. تاجی؛ احمد معینی؛ دانیال کهریزی؛ ویلیام ا. داد؛ ریچارد ا. ویلیامز
15,000