ناشر: فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 25
معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر،مانفردی،تیزقلم،فضا
مانفردی نیکولتی؛ سعید تیزقلم زنوزی
360,000
قاهره باز زنده سازی یک کلانشهر تاریخی ، بیانکا ، امیری،فضا
استفانو بیانکا؛ سعیده محتشم امیری؛ فیلیپ جودیدو
252,000
نشان های نمادین ژاپن ، قدیمی،فضا
جان دبلیو دوئر؛ سحر قدیمی
195,000
آب و خاک ، خانقاه
اصغر عسکری خانقاه
69,000
بوم شهر ، مرصوصی
پ. گافرن؛ نفیسه مرصوصی؛ گی هویسمان؛ فرانتس اسکالا
54,000
گستره های معماری ، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
189,000
معماری و موسیقی، فلامکی،فضا تهران
منصور فلامکی؛ غلامحسین نامی؛ حسینعلی ملاح؛ محمدرضا حائری
90,000
تکنولوژِی مرمت معماری، فلامکی،فضا
محمدمنصور فلامکی
250,000
روشی تاریخی یا پارادایم آنال، استویانویچ، جهانگرد
ترایان استویانویچ؛ نسرین جهانگرد
24,500
معماری بومی، آلپانوو، فلامکی
آدریانو آلپانوو؛ محمد مهریار؛ مصطفی ربوبی؛ محمدمنصور فلامکی؛ مهیار دادخواه
23,000
تاریخ نقد هنر، ونتوری، مدنی،فضا
لیونلو ونتوری؛ امیرمدنی
52,000
پابلو پیکاسو، فلامکی
محمدمنصور فلامکی
37,000
زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری، راینر، فلامکی
توماس. ای. راینر؛ محمدمنصور فلامکی
30,000
کتاب شناسی هنر، احمدزاده
سعادت احمدزاده
50,000