ناشر: سرای عدالت ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
هزار نکته هزار تست حقوق بین الملل عمومی ، آقایی
سید داوود آقایی؛ فاطمه احمدیان
220,000
اتحادیه عرب و مباحث اساسی و خاورمیانه ، آقایی
کریس تفالو؛ سیدداوود آقایی؛ نفیسه درویش
36,000
مجموعه سوالات حقوق اساسی ، رمضانی،سرای عدالت
محمود رمضانی؛ ولی اسلامی
120,000