ناشر: سرای عدالت ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
مجموعه سوالات حقوق اساسی ، رمضانی،سرای عدالت
محمود رمضانی؛ ولی اسلامی
120,000
اتحادیه عرب و مباحث اساسی و خاورمیانه ، آقایی
سیدداوود آقایی؛ کریس تفالو؛ نفیسه درویش
36,000