ناشر: آن ، تهران
تعداد عنوان ها: 18
آمار و احتمالات کاربردی ، امیری
مقصود امیری؛ اصغر همتی؛ مجتبی همتی
70,000
اطلس آمار و احتمال ، نائینی
محمدکاظم نائینی
100,000
تحقیق بازاریابی سنجش و روش ج3 ، هاوکینز ، اردستانی،آن
دونالد اس. تال؛ عباس صالح اردستانی؛ دل آی هاوکینز؛ محمدرضا سعدی
40,000
تحقیق بازاریابی سنجش و روش ج2 ، هاوکینز ، اردستانی،آن
دونالد اس. تال؛ عباس صالح اردستانی؛ دل آی. هاوکینز؛ محمدرضا سعدی
38,000
نگاهی نو به سیاست های نفتی، پاشنگ
فرانسیسکو پارا؛ مریم پاشنگ
50,000
مدیریت و توسعه سازمانی (بهبود سازمان) ، افجه
وندال ال. فرنچ؛ علی اکبر افجه؛ سیسیل اچ. بل
18,000
تحقیق بازاریابی سنجش و روش ج1 ، هاوکینز ، اردستانی،آن
دونالد اس. تال؛ عباس صالح اردستانی؛ دل آی. هاوکینز
50,000
جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، ارمکی
تقی آزاد ارمکی؛ احمد غیاثوند
20,000
XML& SQL SERVER 2000 ، فلاح
مهدی فلاح؛ آرتین هنرچیان
33,000
روانشناسی نظامی ، گودرزی
ربون گال؛ ناصر گودرزی؛ دیوید منگلز دورف
25,000
اطلس ریاضی، نائینی
محمدکاظم نائینی
55,000