ناشر: آن ، تهران
تعداد عنوان ها: 18
آمار و احتمالات کاربردی ، امیری
مقصود امیری؛ اصغر همتی؛ مجتبی همتی
70,000
اطلس آمار و احتمال ، نائینی
محمدکاظم نائینی
100,000
تحقیق بازاریابی سنجش و روش ج3 ، هاوکینز ، اردستانی،آن
دونالد اس. تال؛ عباس صالح اردستانی؛ دل آی هاوکینز؛ محمدرضا سعدی
40,000
تحقیق بازاریابی سنجش و روش ج2 ، هاوکینز ، اردستانی،آن
دونالد اس. تال؛ عباس صالح اردستانی؛ دل آی. هاوکینز؛ محمدرضا سعدی
38,000
مدیریت و توسعه سازمانی (بهبود سازمان) ، افجه
وندال ال. فرنچ؛ علی اکبر افجه؛ سیسیل اچ. بل
18,000
نگاهی نو به سیاست های نفتی، پاشنگ
فرانسیسکو پارا؛ مریم پاشنگ
50,000
جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، ارمکی
تقی آزاد ارمکی؛ احمد غیاثوند
20,000
تحقیق بازاریابی سنجش و روش ج1 ، هاوکینز ، اردستانی،آن
دونالد اس. تال؛ عباس صالح اردستانی؛ دل آی. هاوکینز
50,000
XML& SQL SERVER 2000 ، فلاح
مهدی فلاح؛ آرتین هنرچیان
33,000
روانشناسی نظامی ، گودرزی
ربون گال؛ ناصر گودرزی؛ دیوید منگلز دورف
25,000
اطلس ریاضی، نائینی
محمدکاظم نائینی
55,000