ناشر: قرن ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
نصب سیستمهای حرارتی و عایق کاری در ساختمان ، ماکس ، جعفری زاده ، قرن
ماکس دایرکتور؛ رامین جعفری زاده؛ برن هاردسرکسه
95,000
خودآموز بنایی و سفت کاری ، ماکس ، هنرپرور ، قرن
ماکس دیرکتور؛ مهدی امیر صادقی
95,000
جوشکاریخطوط لوله،رمضان خانی،قرن،صانعی
علی رمضان خانی؛ مجید حاج باقری
70,000
المصطاحات السیاحه ، داداش زاده
نیره داداش زاده
25,000