ناشر: قرن ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
نصب سیستمهای حرارتی و عایق کاری در ساختمان ، ماکس ، جعفری زاده ، قرن
رامین جعفری زاده؛ ماکس دایرکتور؛ برن هاردسرکسه
95,000
خودآموز بنایی و سفت کاری ، ماکس ، هنرپرور ، قرن
مهدی امیر صادقی؛ ماکس دیرکتور
95,000
کف سازی نوین در ساختمان آموزش قدم به قدم،پترهن،جعفری زاده،قرن
پترهن ؛ رامین جعفری زاده؛ آندرآس ارمان تراوت
90,000
جوشکاریخطوط لوله،رمضان خانی،قرن،صانعی
علی رمضان خانی؛ مجید حاج باقری
70,000
المصطاحات السیاحه ، داداش زاده
نیره داداش زاده
25,000