ناشر: بال کبوتران ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان کامپیوتر،براون،تقی بخش،بال کبوتران
چارلز نورما مولن؛ فرهاد تقی بخش؛ چارلز پی براون
95,000