ناشر: دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز
تعداد عنوان ها: 22
مهندسی محیط زیست ج 2 ، کی نژاد ، د.سهند
هووارد س . پوی؛ محمدعلی کی نژاد؛ دونالد ر . روو؛ سیروس ابراهیمی؛ جرج چبانوگلاس
200,000
مهندسی محیط زیست، ج1 ، کی نژاد،د.سهند
ه.س.پوی ؛ سیرو س ابراهیمی؛ محمدعلی کی نژاد؛ د.ر.روو؛ ج.چبانوگلاس
250,000
مقدمه ای بر دانش فیزیک پلیمرها ج1 ، عباسی
ال.اچ. اسپرلینگ؛ فرهنگ عباسی؛ مصطفی رضایی
70,000
زیست سازگاری : اثر متقابل مواد کاشتنی و بیولوژیکی ، سیلور ، قالیچی
فردریک سیلور؛ فرزان قالیچی؛ چارلز دوآیون
30,000
فرآیندهای پتروشیمی جلد 2 ، حقیقی ، د.سهند
آلین چاول؛ محمد حقیقی؛ گلیس بلفور؛ سیروس شفیعی
45,000
فرایندهای پتروشیمی جلد 1 ، حقیقی،د.سهند
آلین چاول؛ محمد حقیقی؛ گیلس لبفور
25,000
طراحی ماشین آلات ج 2 ، نورتن ، چوپانی
ر . ل . نورتن؛ نقد علی چوپانی
17,000
پردازش سیگنال رقمی : یک روش عملی ، آیفکور ، صداقی
امانوئل س . آیفکور؛ محمدحسین صداقی؛ بری و . جرویس
35,000
مبانی کانه آرایی ، ویجیندرا ، آقابابایی
ه . ج ویجیندرا؛ حمید آقابابایی؛ اکبر خداپرست حقی
10,000
ارتعاشات مهندسی ، انمان ، چوپانی
د . ج . انمان؛ نقد علی چوپانی
28,000
فرهنگ فنی و مهندسی دانشگاهی ، آقابابایی
حمید آقابابائی؛ اکبر خداپرست حقی
19,500
سیستمهای کنترل پسخور ، دووژ ، نیک مهر
ژان وان دوژ؛ سعید نیک مهر
23,000
سیگنالها ، سیستمها ، و تبدیلها ج 2 ، فیلیپس ، یزدان خواه
چارلز ل . فیلیپس؛ احمد صادقی یزدان خواه؛ جان م . پار
15,000
سیگنالها ، سیستمها ، و تبدیلها ج 1 ، فیلیپس ، یزدان خواه
چارلز ل . فیلیپس؛ احمد صادقی یزدان خواه؛ جان م . پار
19,000
جبرخطی و معادلات دیفرانسیل ، بیکر ، قنبری
ا . س . بیکر؛ کاظم قنبری؛ ه . ل . پرتیوس
16,000
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال ج 1 ، فیلیپس ، یزدان خواه
چارلز ل . فیلیپس؛ احمد صادقی یزدان خواه؛ ه . تروی ناقل
16,000
ریاضیات عمومی ، سیفلو
حسین سیفلو
12,000
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال ج 2، فیلیپس ، یزدان خواه
چارلز ل . فیلیپس؛ احمد صادقی یزان خواه؛ ه . تروی نافل
11,000
هیدرولوژی مهندسی ، سیمافر
شجاع الدین سیمافر
11,000