ناشر: بهمن برنا ، تهران
تعداد عنوان ها: 70
درآمدی بر نظریه های فرهنگی ، جعفری ، بهمن برنا
طاهره جعفری -محمد هادی منصوری
320,000
جامعه شناسی مصرف و بازار ، تنهایی ، بهمن برنا
حسین تنهایی؛ مریم السادات حسینی فر
240,000
مدیریت بازاریابی،کاتلر،راه چمنی،بهمن برنا
فیلیپ کاتلر؛ احمدراه چمنی؛ کوین لین کلر؛ مجید صفایی؛ افشین فتح اللهی کهنه شهری؛ محمود محمدیان
500,000
نظریه های تغییر اجتماعی ، نوبل ، وثوقی ، بهمن برنا
ترور نوبل؛ منصور وثوقی؛ مینا قریب
270,000
جامعه شناسی سینمایی (زندگی اجتماعی در گذار فیلم) ، تنهایی، بهمن برنا
ح.ا. تنهایی؛ ساترلند ؛ فلتی؛ لیلا شعبانی
150,000
تله های فروش ، راه چمنی ، بهمن برنا
احمد راه چمنی؛ دیک کانادا؛ محمدحسن نادری
250,000
گروه درمانی اعتیاد ، تنهایی ، بهمن برنا
ح.ا. تنهایی؛ مهناز علی زاده
230,000
عیار جامعه شناس در بوته ی نقد ، عبدی ، بهمن برنا
عباس عبدی؛ حسن محدثی گیلوایی
200,000
جامعه صنعتی،هربرت بلومر،تنهایی،بهمن برنا
هربرت بلومر؛ ح.ا.تنهایی ؛ بیتا مدنی
120,000
سیستمهای کنترل تاسیس حرارتی و برودتی ، اعرابیان
محمدرضا کریمی؛ تعمت الله اعرابیان
220,000
مانیفست علوم اجتماعی،کالهون،عزیزی،بهمن برنا
علی عزیزی؛ کریگ کالهون؛ میشل ویویورکا
90,000
جامعه شناسی نظری، تنهایی،بهمن برنا
حسین ابوالحسن تنهایی
300,000
شیوه پایان نامه نویسی،تنهایی،بهمن برنا
ح.ا.تنهایی ؛ جواد نکهت؛ مریم السادات حسینی فر
120,000
چراکشورها می جنگند؟؟ شعبانی،بهمن برنا
مارک پی. ورل؛ ساسان ودیعه؛ لیلا شعبانی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه