ناشر: بهمن برنا ، تهران
تعداد عنوان ها: 70
نظریه های تغییر اجتماعی ، نوبل ، وثوقی ، بهمن برنا
ترور نوبل؛ منصور وثوقی؛ مینا قریب
270,000
جامعه شناسی مصرف و بازار ، تنهایی ، بهمن برنا
حسین تنهایی؛ مریم السادات حسینی فر
240,000
درآمدی بر نظریه های فرهنگی ، جعفری ، بهمن برنا
طاهره جعفری -محمد هادی منصوری
320,000
عیار جامعه شناس در بوته ی نقد ، عبدی ، بهمن برنا
عباس عبدی؛ حسن محدثی گیلوایی
200,000
مانیفست علوم اجتماعی،کالهون،عزیزی،بهمن برنا
علی عزیزی؛ کریگ کالهون؛ میشل ویویورکا
90,000
گروه درمانی اعتیاد ، تنهایی ، بهمن برنا
ح.ا. تنهایی؛ مهناز علی زاده
230,000
سیستمهای کنترل تاسیس حرارتی و برودتی ، اعرابیان
محمدرضا کریمی؛ تعمت الله اعرابیان
220,000
تله های فروش ، راه چمنی ، بهمن برنا
دیک کانادا؛ احمد راه چمنی؛ محمدحسن نادری
250,000
جامعه صنعتی،هربرت بلومر،تنهایی،بهمن برنا
ح.ا.تنهایی ؛ هربرت بلومر؛ بیتا مدنی
120,000
جامعه شناسی سینمایی (زندگی اجتماعی در گذار فیلم) ، تنهایی، بهمن برنا
ساترلند ؛ ح.ا. تنهایی؛ فلتی؛ لیلا شعبانی
150,000
شیوه پایان نامه نویسی،تنهایی،بهمن برنا
ح.ا.تنهایی ؛ جواد نکهت؛ مریم السادات حسینی فر
120,000
چراکشورها می جنگند؟؟ شعبانی،بهمن برنا
ساسان ودیعه؛ مارک پی. ورل؛ لیلا شعبانی
90,000
مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی،معدنی،بهمن برنا
سعید معدنی؛ بلقیس پورکریمی
60,000
مدیریت بازاریابی سیاسی(اصول وکاربردها)،خیری
بهرام خیری؛ جنیفر لیز؛ پدرام باقرنژاد؛ مارشمنت
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه