ناشر: شرکت سهامی شیلات ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
اقتصاد آبزی پروری،جولی،صالحی،شیلات،نوربخش
حسن صالحی؛ کورتیس جولی؛ ابراهیم میگلی نژاد؛ هاوارد کلونتس
100,000