ناشر: شرکت سهامی شیلات ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
اقتصاد آبزی پروری،جولی،صالحی،شیلات،نوربخش
کورتیس جولی؛ حسن صالحی؛ هاوارد کلونتس؛ ابراهیم میگلی نژاد
100,000