ناشر: نورعلم (بیان)،تهران
تعداد عنوان ها: 5
تکنولوژی بیوگاز در ایران،قائمی،نورعلم همدان
فرزانه قائمی؛ حسین صادقی
120,000
تئوری اقتصاد خرد پیشرفته ج1،جفری جهل،سامتی،نورعلم
مرتضی سامتی؛ جفری جهل؛ فیلیپ زنی؛ محمد مستولی زاده؛ سمانه مقدس فر
185,000