ناشر: ایل شاهسون بغدادی ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
زبده التواریخ: اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی ، حسینی ، روح الهی
صدرالدین علی بن ناصر بن علی حسینی؛ رمضان علی روح الهی
19,000