ناشر: آراکس ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک و3،جکسون،آراکس
جان.دیوید.جکسون ؛ علی اصل هاشمی؛ حمداله صالحی
450,000
الکترودینامیک کلاسیک ج1،و3،جکسون،مقدم،آراکس
علی مقدم؛ جان دیوید جکسون؛ علی اصل هاشمی
350,000
حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته،ساکورایی،نعیمی،آراکس
جی جی ساکورایی؛ نرگس فتحعلیان؛ زهرانعیمی
185,000
مکانیک کوانتومی ج1:مفاهیم و کاربردها،زتیلی،یوسفی،و2(2010)آراکس
نیما یوسفی؛ نوالدین زتیلی؛ مسهر باقری
210,000
الکترودینامیک کلاسیک جلد2 ، جکسون ، آراکس
جان. دیوید. جکسون؛ علی مقدم؛ علی اصل هاشمی؛ نسرین حسینی مطلق
290,000
مکانیک کوانتومی ج2:مفاهیم و کاربردها،زتیلی،یوسفی،و2(2010)آراکس
مسهر باقری؛ نورالدین زتیلی؛ نیما یوسفی
155,000