ناشر: آراکس ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
تشریح مسائل الکترودینامیک کلاسیک و3،جکسون،آراکس
علی اصل هاشمی؛ جان.دیوید.جکسون ؛ حمداله صالحی
450,000
الکترودینامیک کلاسیک ج1،و3،جکسون،مقدم،آراکس
جان دیوید جکسون؛ علی مقدم؛ علی اصل هاشمی
350,000
حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته،ساکورایی،نعیمی،آراکس
جی جی ساکورایی؛ نرگس فتحعلیان؛ زهرانعیمی
185,000
مکانیک کوانتومی ج1:مفاهیم و کاربردها،زتیلی،یوسفی،و2(2010)آراکس
نوالدین زتیلی؛ نیما یوسفی؛ مسهر باقری
210,000
الکترودینامیک کلاسیک جلد2 ، جکسون ، آراکس
علی مقدم؛ جان. دیوید. جکسون؛ علی اصل هاشمی؛ نسرین حسینی مطلق
290,000
مکانیک کوانتومی ج2:مفاهیم و کاربردها،زتیلی،یوسفی،و2(2010)آراکس
مسهر باقری؛ نورالدین زتیلی؛ نیما یوسفی
155,000