ناشر: توتیا ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
روش تحقیق درعلوم اجتماعی،ریمون کیوی،نیک گهر،توتیا
ریمون کیوی؛ عبدالحسین نیک گهر؛ لوک وان کامپنهود
350,000 262,500
درآمدی برجامعه شناسی،کوئن،ثلاثی،توتیا
بروس کوئن؛ محسن ثلاثی
250,000
مبانی جامعه شناسی نیک گهر،توتیا
عبدالحسین نیک گهر
150,000
جامعه شناسی جورج زیمل ، نیک گهر
فردریک واندنبرگ؛ عبدالحسین نیک گهر
26,000
جامعه شناسی ورزش،دوفرانس،نیک گهر،توتیا
ژاک دوفرانس؛ عبدالحسین نیک گهر
40,000
منطق کنش اجتماعی ،نیک گهر
ریموند بودون؛ عبدالحسین نیک گهر
60,000
جامعه شناسی ماکس وبر ، نیک گهر
ژولین فروند؛ عبدالحسین نیک گهر
45,000