ناشر: انگیزه ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
سازه ها ج 3 ، بدیعی
مجید بدیعی
90,000
سازه ها ج 4 ، بدیعی
مجید بدیعی
100,000
راهنمای جامع نرم افزار ABAQUS ، داریان ،انگیزه
امیر ساعدی داریان؛ حسام الدین بهرامپور؛ حمید عرب زاده
200,000
کتاب جامع نقشه برداری ج 3 ، پاک نهاد
مهدی پاک نهاد؛ حسین ارمشی
135,000
زبان تخصص مهندسی عمران ، ملک زاده ، انگیزه
حسین زاده؛ مهدی ملانوری
60,000
خرابی پیشرونده تئوری و کاربرد،داریان،انگیزه
امیرساعد داریان؛ حسام الدین بهرامپور؛ مسعود ضیایی؛ محمدرضا بشیری
70,000
راهنمای جامع نرم افزار PERFORM 3D ،ساعدی داریان،انگیزه
امیر ساعدی داریان؛ یاشار زرین قلم؛ محمود یحیایی
165,000
فرهنگ تخصصی مهندسی نقشه برداری ورنال ، حاجی زاده ، انگیزه
عبدالحسین حاجی زاده؛ آرمین رشیدیان؛ ایرج جزیرییان
30,000
حل مسائل تئوری الاستیسیته،ساعدی داریان،انگیزه
امیر ساعدی داریان؛ علی ناصری فر؛ مریم رجبی
100,000
نظریه نسبیت چیست ؟ (نسبیت به زبان ساده)،رومر،رضوی زاده،انگیزه
نظام الدین رضوی زاده؛ ل . لاندو؛ ی . رومر
20,000
سازه ها ج 1 ، بدیعی
مجید بدیعی
80,000
کتاب جیبی ریاضیات برای مهندسان ، بدیعی
جی. او. برید؛ مجید بدیعی
25,000
سازه ها ج 2 ، بدیعی
مجید بدیعی
40,000
سازه ها ج 2 ، بدیعی
مجید بدیعی
40,000
سازه ها ج 2 ، بدیعی
مجید بدیعی
40,000
نرم افزار Arc /Inf ، رنجبر
ابوالفضل رنجبر
17,000