ناشر: انگیزه ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
سازه ها ج 3 ، بدیعی
مجید بدیعی
90,000
کتاب جامع نقشه برداری ج 3 ، پاک نهاد
مهدی پاک نهاد؛ حسین ارمشی
135,000
راهنمای جامع نرم افزار ABAQUS ، داریان ،انگیزه
امیر ساعدی داریان؛ حسام الدین بهرامپور؛ حمید عرب زاده
200,000
سازه ها ج 4 ، بدیعی
مجید بدیعی
100,000
راهنمای جامع نرم افزار PERFORM 3D ،ساعدی داریان،انگیزه
امیر ساعدی داریان؛ یاشار زرین قلم؛ محمود یحیایی
165,000
زبان تخصص مهندسی عمران ، ملک زاده ، انگیزه
حسین زاده؛ مهدی ملانوری
60,000
فرهنگ تخصصی مهندسی نقشه برداری ورنال ، حاجی زاده ، انگیزه
عبدالحسین حاجی زاده؛ آرمین رشیدیان؛ ایرج جزیرییان
30,000
حل مسائل تئوری الاستیسیته،ساعدی داریان،انگیزه
امیر ساعدی داریان؛ علی ناصری فر؛ مریم رجبی
100,000
خرابی پیشرونده تئوری و کاربرد،داریان،انگیزه
امیرساعد داریان؛ حسام الدین بهرامپور؛ مسعود ضیایی؛ محمدرضا بشیری
70,000
سازه ها ج 1 ، بدیعی
مجید بدیعی
80,000
نظریه نسبیت چیست ؟ (نسبیت به زبان ساده)،رومر،رضوی زاده،انگیزه
نظام الدین رضوی زاده؛ ل . لاندو؛ ی . رومر
20,000
کتاب جیبی ریاضیات برای مهندسان ، بدیعی
مجید بدیعی؛ جی. او. برید
25,000
سازه ها ج 2 ، بدیعی
مجید بدیعی
40,000
سازه ها ج 2 ، بدیعی
مجید بدیعی
40,000
سازه ها ج 2 ، بدیعی
مجید بدیعی
40,000
نرم افزار Arc /Inf ، رنجبر
ابوالفضل رنجبر
17,000