ناشر: کتاب نو ، تهران(نوروش)
تعداد عنوان ها: 22
مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) 2،نوروش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ جلال وافی ثانی؛ محمدفرهمند ؛ سلمان بیک بشرویه
450,000
اصول حسابداری (2) گرن،نوروش
چرلز هورن گرن؛ ایرج نوروش؛ والتر هاریسون؛ غلامرضا کرمی؛ مایکل رابینسون
550,000
مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) 1،نوروش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی
750,000
حسابداری شرکتهای 2،نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمدمرادی
148,000
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (کارشناسی ارشد) ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی؛ جلال وافی ثانی
650,000
مروری جامع برحسابداری مالی وصنعتی (کارشناسی ارشد) ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضاکرمی؛ محمد مرادی؛ جلال وافی ثانی
138,000
اصول حسابداری 3 (حسابداری مدیریت)،ویگانت،نوروش
ایرج نوروش؛ وی گانت؛ بیتا مشایخی؛ کی سو؛ کی مل
148,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد 90-77 ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ امید محمودیان؛ امیر عرفانیان
133,000
حسابرسی (1) ، نوروش
ایرج نوروش؛ مهدی حیدری؛ امید زارع زادگان
192,000
سوالات کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 88-81 ، نوروش
ایرج نوروش؛ محسن نظری؛ غلامرضا کرمی؛ امید محمودیان؛ امیرعرفانیان؛ محسن مطمئن
55,000
حسابداری پیشرفته 2،سعیدی،نوروش
علی سعیدی؛ مجید عظیمی
89,000
حسابداری میانه 1،نوروش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
290,000
کاردانی به کارشناسی حسابداریدانشگاه آزاد،80-88 نوروش،کتاب نو
ایرج نوروش؛ محسن نظری؛ غلامرضا کرمی؛ امیرعرفانیان؛ امید محمودیان؛ منصورنخعی ؛ جلال وافی ثانی؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده
75,000
زبان تخصصی حسابداری ، نوروش
ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی؛ پریساسادات بهبهانی نیا
92,000
فرهنگ فراگیر نوروش
ایرج نوروش؛ فریما نوروش
118,000
پاسخ سوالات تالیفی مروری جامع برحسابداری مالی ، کرمی
غلامرضا کرمی؛ محمدمرادی؛ هدی اسکندر
35,000
مجموعه قوانین مالیاتی کشور ، سمیعی
علی اکبر سمیعی؛ عباس وفادار؛ رسول دشتی
55,000
حسابداری بهای تمام شده 1 (حسابداری صنعتی 1) ، نوروش
ایرج نوروش؛ 0 ؛ علیرضا مهرآذین؛ غلامرضا کرمی
148,000