ناشر: سالکان ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
مبانی مهندسی برق ، راشدمحصل ، سالکان
جلیل راشدمحصل؛ اسحق ثابت مرزوقی
650,000
تحلیلاستاتیکیSAP90،سالکان
اشرف حبیب اله؛ عباس مختارزاده؛ ادوارد ال.ویلسون
28,000