ناشر: فارابی ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
طراحی مفهومی فرآیندهای شیمیایی،داگلاس،نقوی،فارابی
مهرداد نقوی؛ میرسعید موسوی کریمی
220,000
زمینه روان شناسی احساس و ادراک،اتکینسون،ابراهیمی مقدم،فارابی
ریتا .ال.آتکینسون و همکاران؛ حسین ابراهیمی مقدم
165,000
رفتار مصرف کننده ج2:(عوامل بیرونی)،سی مون،صالح اردستانی،نشرفارابی
جان سی.موون؛ عباس صالح اردستانی؛ میشل اس.مینور
30,000
دانش غذا ، تغذیه و سلامتی ، کامرون ، کوهی کمالی، فارابی
برایان افاکس؛ داریوش کوهی کمالی؛ آلن جی.کامرون
34,000