ناشر: آزادپیما ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
نظریه ها و روش های طراحی معماری،لیلیان،آزادپیما
محمدرضا لیلیان؛ مهدیه عابدی؛ پرهام بقایی؛ مریم بهرامی
220,000
بلوط های ایران ، نادری شهاب ، آزادپیما
محبت علی نادری شهاب
200,000
اصول برنامه ریزی فضاها ، پاک نظر
مارک کارلن؛ مسعود پاک نظر
43,000
گرافیک معماری ، پاک نظر
فرانک چینگ؛ مسعود پاک نظر
30,000
روش تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستم ها ج2،ویور،آذرخش
فیلیپ . ال . ویور؛ همکاران سیستم
22,000