ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد عنوان ها: 2
روش های آزمایشگاهی تشخیصی انگل ها،لورنس.اش،چنگیزی،د.سمنان
عماد چنگیزی؛ لورنس اش؛ محمدرضا سلیمی بجستانی؛ توماس اوریل؛ هومن رونقی
85,000
مدیریت مالی بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی،خان،ابراهیمی
م. کاخان؛ کاظم ابراهیمی؛ پی. کی جین؛ علی بهرامی نسب
44,000