ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد عنوان ها: 2
روش های آزمایشگاهی تشخیصی انگل ها،لورنس.اش،چنگیزی،د.سمنان
لورنس اش؛ عماد چنگیزی؛ توماس اوریل؛ محمدرضا سلیمی بجستانی؛ هومن رونقی
85,000
مدیریت مالی بودجه بندی سرمایه و ریاضیات مالی،خان،ابراهیمی
کاظم ابراهیمی؛ م. کاخان؛ علی بهرامی نسب؛ پی. کی جین
44,000