ناشر: راه دان ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
کارآفرینی اجتماعی،داریانی،راه دان
محمود احمدپور داریانی؛ زهرا بهروز آذر
120,000
پژوهشنامه 8 مدیریت مالی، مقیمی
محمد مقیمی؛ مجید رمضان
35,000
پژوهشنامه 6 مدیریت امور عمومی و دولتی ، مقیمی
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
47,000
پژوهشنامه 5 مدیریت منابع انسانی ، مقیمی
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
59,000
پژوهشنامه 1 مبانی سازمان و مدیریت، مقیمی
محمد مقیمی؛ مجید رمضان
55,000
پژوهشنامه 4 روانشناسی سازمانی ، مقیمی
سیدمحمد مقیمی؛ مجید رمضان
55,000