ناشر: برایند پویش ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
اصول مدیریت و سرپرستی،سعیدی،برآیندپویش
پرویز سعیدی؛ محمدرضا نظری
250,000
تحلیل و تشریح مبانی آئرودینامیک،اندرسن،مرادخانی،برایندپویش
محسن مرادخانی؛ جان اندرسن؛ مریم قشقائی
200,000
تشریح مسائل دینامیک،مریام،ساکی زاده،و7،برآیندپویش
رضا ساکی زاده؛ جی.ال.مریام ؛ ال.جی.کریگ
310,000
دانشنامه مدیریت صنعتی ، فارسیجانی
حسن فارسیجانی؛ علیرضا حسن بیگی
40,000