ناشر: نارمک ، زنجان
تعداد عنوان ها: 2
راهنمای کامل مسایل حرارت و ترمودینامیک، زیمانسکی، نجاری
حمید نجاری؛ مارک دبلیو. زیمانسکی؛ ریچارد اچ. دیتمن
184,000
درک مدیریت سیلاژ: از برداشت تا خورانیدن به دام، جونز، امانلو
سی.ام جونز؛ حمید امانلو؛ جی. دبلیو.روث؛ داود زحمتکش؛ ای. جی. هنریچ؛ وی.ای. ایشلر
15,000