ناشر: محتشم ، کاشان
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای طراحی ترانسفورماتور و القاگر ، کلنل ، مقبلی
کلنل و ت مکلی من؛ حسن مقبلی؛ زهرا زارع زاده
20,000
تحلیل مدار های الکتریکی (مدار1) ، ادمینستر ، بلوچستانی
ژوزف ادمینستر؛ محمدرضا بلوچستانی
16,000