ناشر: جهانکده ، مشهد
تعداد عنوان ها: 10
نرگس نامه، محتشم
حسن محتشم
15,000
سرپرستی، قارزی
حمید قارزی؛ یونس وکیل الرعایا
42,600
ارزیابی مخاطرات میکروبیولوژِیکی مواد غذایی، فورسیت، مرتضوی
اس. جی. فورسیت؛ علی مرتضوی؛ روزبه مقدس زاده؛ علی میرسپاهی
29,000
طراحی فرآورده های غذایی، هیو، مرتضوی
علی مرتضوی؛ روگو هیو؛ هاشم حسینی پرور؛ الهام خانی پور؛ مسعود شفافی
20,000
اطلس رنگی میکروبشناسی عملی ، لبوف ، سعیدی اصل
مایکل لبوف؛ محمدرضا سعیدی اصل؛ برتون پی یرس؛ رضا جعفری؛ حمید میرزایی
19,000