ناشر: پیام کوثر ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
ریاضیات مهندسی پیشرفته ج2،کریزیگ،عالم زاده، کوثر
ایروین کریزیگ؛ علی اکبر عالم زاده
120,000
دانش سنگ زنی ، حمیدی
محمدحمیدی
30,000