ناشر: یسطرون ، تهران
تعداد عنوان ها: 45
تعلیم و تربیت اسلامی ، میرکمالی ، یسطرون
محمد میرکمالی؛ عباس خورشیدی؛ یسری حائری
450,000
تحقیق و تفکر در نظریه مدیریت آموزشی ، میرکمالی ، یسطرون
گلادیس استایلز جانستون؛ سیدمحمد میرکمالی؛ کرول کمپ ییگی
250,000
فلسفه مدیریت،میرکمالی،یسطرون
سید محمد میرکمالی
400,000
اقتصاد آموزش،نادری،یسطرون
ابوالقاسم نادری
150,000
تئوری های مدیریت و رهبری،خورشیدی،یسطرون
عباس خورشیدی؛ حسین ذوالفقاری
200,000
تفکر شفاف و خلاق ، کیندلر، میرزابیگی ، یسطرون
هرب کیندلر؛ علی میرزابیگی
35,000
مهارت های زندگی ج1:دوران کودکی،خورشیدی،یسطرون
عباس خورشیدی؛ حمیده درب اصفهانی؛ فرحتاز نظری؛ اعظم اینانلو
90,000
جامعه شناسی آموزش و پرورش،سبحانی نژاد،یسطرون
مهدی سبحانی نژاد؛ کاظم منافی شرف آباد
200,000
مهارت های زندگی ج3:دوران بزرگسالی،خورشیدی،یسطرون
عباس خورشیدی؛ حمیده درب اصفهانی؛ فرحناز نظری؛ اعظم اینانلو
90,000
مهارت های زندگی ج2:دوران نوجوانی،خورشیدی،یسطرون
عباس خورشیدی؛ حمیده درب اصفهانی؛ فرحناز نظری؛ اعظم اینانلو
90,000
نظریه پردازان علم سازمان،هیکسن،میرکمالی،یسطرون
دی.اس.پیو.دی.جی.هیکسن ؛ س.آر.هینینگز
150,000
رفتار شهروندی سازمانی،سبحانی نژاد،یسطرون
مهدی سبحانی نژاد؛ علیرضا یوزباشی؛ کریم شاطری
150,000
سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق وسنجش) ، سبحانی نژاد
مهدی سبحانی نژاد؛ بهنام شهائی؛ علیرضا یوزباشی
48,000
راهبردهای تدریس برای یادگیری فعال ، تیلستون ، خورشیدی
عباس خورشیدی؛ دونا واکر تیلستون؛ سلمانی قهیازی
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه