ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
تعداد عنوان ها: 1
فراوری میوه ها: تغذیه، فراورده ها و مدیریت کیفی، اشورست، الهامی راد
دیوید آرسی؛ امیرحسین الهامی راد؛ فیلیپ اشورست
20,000