ناشر: ققنوس ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
ریاضیات پیش دانشگاهی،قرآن نویس،ققنوس
محمود قرآن نویس؛ ابراهیم اسرافیلیان؛ حسین جوادی
150,000
حل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ج3،توماس،عالم زاده،ققنوس
جورج بی.توماس؛ علی اکبر عالم زاده؛ راس.ال.فینی؛ داریوش بهمردی
210,000
قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران ، معتمدی
غلامرضا معتمدی؛ عباس بشیری؛ سعید باقری
10,000