ناشر: ماندگار ، تهران
تعداد عنوان ها: 20
آشنایی با کامیون های دیزل پیشرفته ، رمضانی
حسین رمضانی؛ یزدان مینویی
80,000
آلودگی های محیط زیست،فرهمند،گلکار،ماندگار
فروغ گلکار؛ علیرضا فرهمند
150,000
بنای سفت کار ، ابراهیمی
علی ابراهیمی؛ مهدی رضایی
80,000
فراسوی یادگیری الکترونیکی ، کیانفر،ماندگار
مارک جفری روزنبرگ؛ فرهاد کیانفر؛ علی شاعیدی
140,000
تعمیر سیستم های جدید سوخت رسانی موتورهای دیزل ، بانی
محمدعلی اسماعیلی علی بانی؛ جان اف. داگل؛ روبرت ان. برادی؛ محمد مبصری
120,000
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مهندسی کشاورزی ، لرستانی
علی نجات لرستانی؛ رضا طباطبایی کلور؛ روح ا... صادقی؛ علیرضل فرهمند
40,000
انتقال قدرت در ماشین های راه سازی ، بانی
محمدعلی اسماعیلی علی بانی
25,000