ناشر: کوشا مهر ، شیراز
تعداد عنوان ها: 3
گلخانه فن آوری و کاربردها،سالوخه،قهساره
ویلاس . م . سالوخه؛ اکبر کرمی؛ آجای . ک . شارما؛ مسعود قاسمی قهساره
60,000
مدیریت شوری در تولید گیاهان زراعی ، رسولی
فاطمه رسولی؛ علی کیانی پویا
70,000
جهان عنکبوتها ، پرستون
راد و کن پرستون؛ فریبا مظفریان؛ مافهام
16,000