ناشر: صدا ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
مکانیک سیالات (1) ویرایش 7 ، وایت ، افشین، صدا
فرانک ام وایت؛ حسین افشین
150,000
مکانیک سیالات (2) ویرایش 7، وایت ، افشین، صدا
فرانک ام. وایت؛ حسین افشین
100,000
خواص و رفتار مهندسی سنگ ها ، شریف زاده، صدا
لیان یانگ ژانگ؛ مصطفی شریف زاده؛ رضا نورانی
95,000
بیوشیمیعمومی،زهرایی،صدا
زهرایی/شبانی/مهینپور
36,000
دستور کار آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ، موسوی نژاد
اشرف شبانی؛ زهرا موسوی نژاد
21,000