ناشر: دانشگاه مازندران ، بابلسر
تعداد عنوان ها: 131
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مباحث نوین) ، حسینی ، د.مازندران
ابوالحسن حسینی؛ عباسعلی حاجی کریمی
400,000
مردم زمین ، صبری ، د.مازندران
برایان فاگان؛ حسین صبری؛ رحمت عباس
320,000
جامعه در پیش از تاریخ ، ساداتی ، د.مازندران
تیم مگری؛ سیدجواد حسین زاده ساداتی؛ رحمت عباس نژادسرستی
286,000
روش تحقیق کیفی مدل تعاملی ، بزرگیان ، د.مازندران
حسین بزرگیان؛ جوزف مکسول؛ صدیقه فلاح پور
210,000
قواعد عمومی قراردادها ، اصغری ، د.مازندران
فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی فلاح خاریکی
330,000
روش های پیشرفته برای سنتز پلیمرها ، زارع ، د.مازندران
احسان نظرزاده زارع؛ مسلم منصورلکورج
160,000
مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش ، سیفری ، د.مازندران
دانیل بویس؛ معصومه کلاته سیفری؛ مسعود فریدونی
200,000
روش های تغییراتی در آنالیز غیرخطی، افروزی
قاسم علیزاده افروزی؛ مریم میرزاپور
110,000
سازه متحرک ، زارعی ، د.مازندران
امیر زارعی؛ ماریا کردجمشیدی
160,000
شیمی آلی پیشر مارچ ، اسمیت ، علی نژاد ، د.مازندران
مایکل اسمیت؛ حشمت اله علی نژاد؛ پروین حاجی عباس تبارامیری
250,000
اصول طیف بینی یک و دو بعدی NMR ، عزیزی ، د.مازندران
سیدناصر عزیزی؛ هرست فریبولین
340,000
اساس بیومکانیک بدن انسان ، اسلامی ، د.مازندران
آمیکو آکانو؛ منصور اسلامی؛ لوسیانو فراتین؛ زهرا بصیری
110,000
اقتصاد ریاضی،صمیمی،د.مازندران
احمد جعفری صمیمی؛ امیر منصور طهرانچیان
230,000
الکتروشیمی در محلولهای نا آبی،آیزوتسو،رئوف،د.مازندران
کوسوکه آیزوتسو؛ جهانبخش رئوف؛ رضا اوجانی
240,000
مقدمه ای بر آنالیز غیرخطی ، افروزی ، د.مازندران
قاسم علیزاده افروزی؛ مریم میرزاپور
130,000
ویژگی و خواص کاتالیزوری زئولیت،چستر،عزیزی،د.مازندران
آرتور دبلیو چستر؛ ناصر عزیزی؛ اریک جی.دروآن
300,000
برنامه ریزی خطی فازی،ناصری،د.مازندران
هادی ناصری؛ حسین عطاری
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه