ناشر: فردوس ، تهران
تعداد عنوان ها: 16
تاریخ ادبیات ایران ج 1 ، صفا
ذبیح الله صفا
500,000
تدوین پایان نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی،طبیبی،فردوس
سیدجمال الدین طبیبی؛ محمدرضا ملکی؛ بهرام دلگشایی
600,000
فارسی عمومی،اسفندیارپور،فردوس
هوشمند اسفندیارپور
110,000
تاریخ ادبیات ایران ج 2 ، صفا
ذبیح الله صفا
200,000
نظریه جامعه شناختی ، ریتزر ، علیزاده
عزیزاله علیزاده؛ جورج ریتزر
300,000
تاریخ ادبیات ایران ج 4 ، صفا
ذبیح الله صفا
400,000
تاریخ ادبیات ایران ج 3 ، صفا
ذبیح الله صفا
200,000
آئین نگارش و ویرایش ، فراهانی
ابراهیم واشقانی فراهانی
65,000
درسنامه جامع جمعیت تنظیم خانواده ، محمدزاده،فردوس
خلیل علی محمدزاده؛ زهرا فرزادی
75,000
بیان و معانی ، شمیسا
سیروس شمیسا
50,000
سبک شناسی شعر ، شمیسا
سیروس شمیسا
80,000