ناشر: آینده سازان ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
باکتری های تصفیه فاضلاب ، جراردی ، یوسفی،آینده سازان
ذبیح الله یوسفی؛ مایکل اچ . جراردی؛ افشین تکدستان؛ رکسانا رفعت پناه
69,000
زمینه روانشناسی هیلگارد ج 1 و 14 ، پورافکاری،آینده سازان
نصرت الله پورافکاری؛ ادوارد اسمیت و دیگران
64,000
نقشه کشی معماری ویرایش 4 ،چینگ ، محمودی
کوروش محمودی؛ فرانک چینگ
69,000