ناشر: علوم روز ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
ساخت اجزای ربات ، مک کامب ، خوش نیت ، شهرآب
مک کامب گوردن؛ امین خوش نیت آرام
89,000
مکانیک مهندسی استاتیک ، ویرایش5 ، مریام ، پوستی ،علوم روز
جی ال مریام؛ بهرام پوستی؛ ال جی کرگ
70,000
نظریه و مسایل مکانیک سیالات و هیدرولیک ، گیلز ، پوستی،علوم روز
رانالد وی گیلز؛ بهرام پوستی؛ جک بی ایویت؛ چنگ لیو
23,000