ناشر: عالی صنعتی ، مازندران
تعداد عنوان ها: 1
مبانی اقتصاد مهندسی،صمیمی،د.مازندران
احمد جعفری صیمی؛ محسن حسینی؛ محمد حسین احسانفر
45,000